Tyto Zásady stanoví, jakým způsobem používáme a chráníme Vaše osobní údaje, které jsou nám předávány prostřednictvím zapojení do charitativního projektu MAKE ART NOT WAR  (dále jen „Projekt“) na této webové stránce pozorart.cz nebo makeartnotwar.cz (dále jen „Webová stránka”).

Správcem osobních údajů je Spolek pozor ART, z. s., IČ: 11999021, sídlem Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha, (dále jen „Spolek“). Spolek se zavazuje zajistit bezpečí Vašich osobních údajů. Veškeré Vaše osobní údaje mohou být použity pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Tím, že Spolku poskytnete Vaše osobní údaje, nám udělujete v souvislosti se zapojením do Projektu, poskytujete svůj souhlas se zpracováním a správou poskytnutých údajů k účelům a za podmínek stanovených níže. Všechny Vaše osobní údaje, které od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon”), se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

Informace, o které Vás žádáme, zahrnují:

 • jméno/příjmení
 • emailovou adresu
 • doručovací adresu

Vaše údaje budou zpracovávány za účelem zaslání grafického listu.  

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány výhradně na území České republiky a nedochází ani nebude docházet k jejich předávání do jiných států.

Máme možnost shromažďovat informace o souborech cookies na koncovém zařízení uživatele a dalších podobných technologiích, jako jsou místní úložiště dat prohlížeče nebo nápověda.

Cookie je malý textový soubor, který prohlížeč ukládá na koncové zařízení uživatele. Soubory Cookies často obsahují anonymní, jedinečný identifikátor, který nám dovoluje určovat a počítat prohlížeče, které navštěvují naše stránky. Cookies nám také umožňují sbírat informace o tom, jak a kdy jsou používány služby: například ze které stránky se uživatel na naše služby dostal, kdy a co uživatel webu na Webové stránce prohlíží, který prohlížeč používá, jaké je rozlišení obrazovky, jaký je operační systém, jaká je adresa IP terminálu uživatele a sériové číslo. Cookies také uživateli poskytují možnost nevkládat pokaždé uživatelské jméno, heslo a osobní přizpůsobení.

Cookies se samy v síti nepohybují, pouze jsou terminálu uživatele přiřazeny webovou stránkou, kterou si uživatel načte. Soubory cookie může později číst a používat pouze server, který tyto soubory zaslal. Cookies a podobné technologie nepoškozují terminál uživatele nebo jeho soubory, ani nemohou být použity ke spouštění programů nebo k šíření virů.

Uživatelé nemohou být jen pomocí cookies nebo dalších technologií identifikováni a Webová stránka nemůže znát např. e-mailovou adresu uživatele, pokud nám ji sám nesdělil. Se zřetelem na právní předpisy pro ochranu soukromí a zásad ochrany osobních dat u každé služby mohou být informace obdržené ze souborů cookie a jiných podobných technologií spojeny s případnými dalšími informacemi získanými od uživatele jiným způsobem.

Cookies a podobné technologie se používají pro analýzu a další vývoj našich služeb, abychom mohli našim uživatelům poskytovat lepší služby.

Vaše osobní údaje nebudou po skončení Projektu využívány k marketingovým účelům.

Po skončení Projektu budou však uchovávány po dobu nezbytně nutnou k prokázání právních vztahů mezi správcem a Vámi jako subjektem údajů dle právních předpisů a plnění právních povinností. Poté budou osobní údaje zlikvidovány.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů Vám náleží níže specifikovaná práva, která můžete dle Vašeho uvážení využít:

 • Právo přístupu ke svým osobním údajům
 • Právo požadovat opravu, blokování nebo likvidaci osobních údajů pokud se domníváte nebo zjistíte, že my nebo námi pověřené třetí osoby provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování
 • Právo na výmaz (tzv. „právo být zapomenut“)
 • Právo na omezení zpracování svých osobních údajů
 • Právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se konkrétní situace účastníka
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo svůj souhlas kdykoliv odvolat (Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním)
 • Právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů správcem u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.